Z historie hasičského sboru

 

 

 

V kronikách a pamětech je zaznamenáno množství požárů, které především postihly domy a baráky hustě vedle sebe postavené a kryté vysoce hořlavými střechami. Požárům neušly ani radnice, školy a kostely. Proto se občané královského města Velvar rozhodli v roce 1864 založit první dobrovolný hasičský sbor v Čechách. Podle tohoto vzoru se postupně zakládaly další hasičské sbory ve městech a obcích. Napomohlo tomu i zřízení císařského zákona z roku 1874, že je třeba v obcích nad 50 popisných čísel utvářet hasičské sbory.

 

Vlastním zakladatelem hasičů v Nové Pace byla jednota Sokol, která měla zvláštní ochranný oddíl, nazvaný “sokolhasič“. Oddíl se kvůli lesklým přilbám začal hašteřit, a tím dal podnět k založení samostatného sboru dobrovolných hasičů v Nové Pace. Stalo se tak 17. srpna 1875, kdy 41 zakládajících členů složilo slib do rukou pana Hynka Tomáše. Od obce hasiči převzali velkou ruční stříkačku, 2 malé ruční stříkačky, 2 sudy k vožení vody s dvoukolovými vozíky, 17 žebříků a 158 kožených košů k nošení vody, vše v hodnotě 800 zlatých. Tato výzbroj byla uložena na různých místech ve městě.

 

V dalších letech bylo pořizováno další náčiní, žebříky a dodavač vody. V roce 1881 byl pořízen první sborový prapor. V roce 1890 za velitele MUDr. Wernera byla za budovou soudu postavena kolna pro stříkačky a žebříky i leziště pro výcvik mužstva. Sbor chodíval ve stejnokrojích do chrámu Páně o Božím těle, o Vzkříšení a o svátku Anděla Strážného.

 

V roce 1896 byl na zahradě u Brettů konán první sjezd Hasičské župy novopacké. V roce 1899 koupena nová parní stříkačka za 3.000 korun. Při 25. výročí založení sboru v roce 1900 měl sbor 67 činných a 72 přispívajících členů.

 

V roce 1911 pod vedením velitele Jindřicha Záhejského se stal sbor členem Hasičské vzájemné pojišťovny. Po vypuknutí světové války v roce 1914 bylo postupně mnoho členů odvedeno na válečné fronty, z nichž se někteří nevrátili.

 

Po válce byl Jindřich Záhejský zvolen starostou města a starostou Hasičské župy novopacké. Velitelem sboru byl Josef Bajer. Po něm se stal velitelem hostinský Jindřich Groh, který náhle zemřel na srdeční mrtvici na župním sjezdu v Brtvi 17. června 1923. V témže roce po vzoru jiných sborů byl založen ženský sbor v počtu 19 žen a dívek a náčelnicí se stala Marie Pačesná.

 

V dalším roce 1924 na mimořádné valné hromadě byl velitelem zvolen restauratér ze Střelnice Karel Civín.

 

V roce 1925, kdy sbor slavil 50 let svého trvání byl ustanoven první závodní hasičský sbor v tkalcovně firmy Bohumil Schnabel v Nové Pace v počtu 21 členů.

 

Dne 21. března 1928 od jiskry z lokomotivy vznikl v Levínské Olešnici plošný požár, neboť vyhořelo 16 obytných stavení kromě stodol. Zasahovalo mnoho okolních hasičských sborů včetně místního packého i packého závodního. Začalo se jednat o koupi motorové stříkačky. Sbor též přispěl na výstavbu Hasičského domu v Praze na Vinohradech, který byl 28. září 1928 na den sv. Václava slavnostně otevřen.

 

Roku 1929 díky neúnavnému snažení velitele Karla Civína, jednatele Eduarda Šimůnka, dalších funkcionářů sboru a veřejnosti v čele se starostou Josefem Zívrem a městskou radou a dobrovolnou sbírkou u firem a občanstva bylo umožněno zakoupit motorovou stříkačku a automobil pro dopravu mužstva se žebříky od firmy Erbert v Praze. Náklad činil 140.379 Kč.

 

V dalších létech sbor plnil čestně svoje poslání. Pravidelně prováděl cvičení, vyjížděl k požárům ve městě i okolí, zúčastňoval se župních sjezdů. Doplňoval si svoji výstroj i výzbroj. V rámci 60. výročí trvání sboru v roce 1935 se konal v Nové Pace krajský sjezd hasičstva za účasti 1.800 členů ve stejnokrojích kromě mnoha hostí a zástupců České zemské hasičské jednoty. Přičiněním rodáka Josefa Grohy obdržel sbor zdarma od hasičského sboru Praha sanitní vůz Walter.

 

V životě lidském ojedinělou zkoušku zdatnosti osvědčili členové hasičského sboru při katastrofální povodni dne 26. května 1936 odpoledne. Po průtrži voda Brdského potoka protrhla železniční násep a valila se městem. Při povodni zahynuly 2 ženy a 2 děti. Na 80 rodin přišlo o svůj majetek. Hasičstvo tehdy vykonalo nesmírný kus práce. Po pět dnů hasiči za pomoci sousedních sborů čerpali třemi stroji vodu z přízemních bytů, krámů, sklepů a studní. Sanitní auto mělo desítky převozů do nemocnice. O této živelné katastrofě psaly všechny noviny a konaly se sbírky ve prospěch postižených.

 

V dalším roce 1937 byl slavnostně rozvinut nový hasičský prapor zhotovený Jedličkovým ústavem v Praze podle návrhu místního malíře Otakara Číly. Na jedné straně praporu je hasičský znak s heslem, na straně druhé znak města.

 

Druhá světová válka zničila velké množství obcí ve Slezsku, a proto občané měst z Čech si brali patronáty nad některými obcemi. Město Nová Paka včetně hasičského sboru si vzalo patronát nad zničenou obcí Březová u Vítkova nedaleko Opavy. Pomáhal se zajišťovat stavební materiál a jiné prostředky, včetně pracovní síly. Tak byla v Březové postavena nová škola, hasičská zbrojnice, opravena hospoda a prodejna potravin. Vzniklo i přátelství mezi Březováky a Pačáky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velitelé dobrovolného hasičského sboru v Nové Pace

 

od založení v roce 1875 až dodnes

 

 

 

Hynek Tomáš 1875 – 1878

 

Josef Menšík 1879 – 1882

 

MUDr. Werner 1883 – 1891

 

Josef Brett 1892 – 1895

 

Jindřich Záhejský 1896 – 1912

 

Josef Bajer 1913 – 1921

 

Jindřich Groh 1922 – 1923

 

Karel Civín 1924 – 1945

 

František Beneš 1946 – 1963

 

Jiří Jisl 1964 – 1968

 

Stanislav Petrásek 1969 – 1973

 

Jiří Imlauf 1974 – 1977

 

Stanislav Petrásek 1978 – 1984

 

Josef Jakl 1985 – 1995

 

Milan Pospíšil 1995 – 2005

 

Martin Kubišta 2005 - dosud

 

 

 

 

 

 

 

Období let 1990 - 2005

 

 

 

Během prvních let po sametové revoluci v listopadu 1989 došlo v naší společnosti k mnohým změnám, tyto změny se promítly i do dění v hasičském sboru. Z požárníků se opět stali hasiči. Rychlejší životní tempo se sebou nese i větší počet událostí, které se neobejdou bez pomoci hasičů. Aby jejich pomoc byla co nejúčinnější, byly ve větších městech celé naší republiky zřizovány Městskými úřady tzv. výjezdní zásahové jednotky z řad místních dobrovolných hasičů.

 

Mezi prvními byla v roce 1995 jednotka v Nové Pace a měla 20 mužů. Každý den tu drží 4 členové nepřetržitou 24 hodinou pohotovost. Pro rychlejší svolávání jednotky byly zakoupeny “pagery“, dále pak nová výstroj a výzbroj. Velitelem jednotky byl zvolen Milan Pospíšil, zástupcem Josef Jakl. Jednotka úzce spolupracuje s profesionální stanicí v Nové Pace, se kterou zasahuje téměř u 90% výjezdů, zúčastňuje se pravidelně všech cvičení, školení a instruktáží. Jednotka se schází jednou týdně a má dvouhodinové cvičení.

 

V minulých letech obdrželi dva členové nejvyšší hasičské vyznamenání – titul Zasloužilý hasič Josef Petr a Josef Tauchman. Starosta sboru Josef Petr společně se starostou města Petrem Kuříkem byli odměněni roku 2002 na hradě Bouzov medailí za vzornou spolupráci. Dne 1. 5. 2002 získal v Přibyslavském zámku medaili Za záchranu lidského života dlouholetý člen sboru Stanislav Petrásek za svůj čin roku 1987, kdy pomohl zachránit život mladé dívce při autonehodě.

 

 

 

 

 

 

 

Oblast represe

 

 

 

Mezi největší požáry uplynulých deseti let můžeme zařadit požár a. s. Narex Lázně Bělohrad roku 1997. Zasahovalo zde celkem 104 hasičů z 11 jednotek , celková škoda přesáhla 2 mil. Kč. Požár s největší napáchanou škodou na majetku byl bezesporu požár textilní továrny Milerba v Borovnici. I zde zasahovali novopačtí hasiči, škoda dosáhla neuvěřitelných 100 mil. Kč. Největší “domácí“ požár likvidovali pačtí hasiči zcela nedávno, a to v roce 2004 v podniku ZPA Nová Paka. Zde dosáhla škoda 50 mil. Kč. O tomto požáru informovala všechna celorepubliková media ve svých zprávách. Z dalších zajímavých zásahů musíme vyzdvihnout nezištnou pomoc šesti našich členů při ničivých povodních v létě roku 2002.

 

Dalším důležitým momentem v činnosti bylo obnovení Kroužku mladého hasiče. Sbor pracoval s mládeží již v minulých letech, pořádal pro ně maškarní bály i vánoční besídky, ale teprve roku 1998 se podařilo zajistit instruktory pro kolektiv mladého hasiče. Kroužek se schází 1x týdně a účastní se i okresních soutěží. V roce 2003 se umístil na 2. místě v okresním kole celoroční hry Plamen. Několik našich mladých hasičů již také bylo vybráno OSH Jičín k reprezentaci okresu na mezinárodních závodech v Rakousku.

 

Z nadšení několika členů se podařilo realizovat generální opravy dvou našich historických vozidel. V roce 1997 jsme za veliké slávy na novopackém náměstí pokřtili znovuzrození požárního automobilu PRAGA AN z roku 1928 a o dva roky později požární žebřík FORD AZ18 z roku 1939. Obě naše historické krasavice se tak opět začlenily do hasičského života, zúčastňují se nejrůznějších oslav, průvodů i soutěžích po celém okrese. Dne 7. 10. 2000 byla obě vozidla na 1. srazu historických veteránů v Praze na Letenské pláni.

 

 

 

 

 

Hasičské zázemí

 

 

 

Po dostavbě venkovních garáží se v roce 1996 podařilo obnovit na dvoře hasičské zbrojnice sportovní hřiště na míčové hry, kde se každoročně konají nohejbalové turnaje. V roce 1998 jsme svépomocí začali s úpravami naší kulturní místnosti. Byla instalována horká i studená voda, vybudován bar, který je využíván při různých společenských akcích i oslavách. Do jedné ze stěn jsme zabudovali vestavěné skříně, kde se pyšníme našimi poháry a suvenýry. Modernizací prošel i výčepní pult a hospodářská místnost. Pro ukrácení volného času jsme zakoupili a v šatně nainstalovali menší kulečníkový stůl.

 

Z mimo hasičských aktivit převládá pořádání různých společenských akcí. Každoročně pořádáme Velký hasičský ples v P-Centru Militký, v letních měsících pak tradiční přátelské posezení spojené s grilováním.

 

Několikrát ročně se scházíme v našem sále při sousedských posezeních spojených s tancem, nechybějí ani narozeninové oslavy našich členů. Již od roku 1996 trvá naše spolupráce s kolegy z německého Amstettenu. Toto malé městečko se nachází nedaleko bavorského Ulmu. Firma AEG Ulm před deseti lety otevřela v Nové Pace závod na výrobu elektrických součástek pro svůj hlavní závod a od této chvíle se datuje i spolupráce mezi hasiči obou měst. V roce 1996 se uskutečnil první zájezd packých hasičů do SRN, němečtí kolegové k nám jezdí několikrát za rok.

 

V roce 2005 má sbor 95 členů, z toho 28 žen. Sbor se pravidelně účastní okrskových popř. okresních kol v požárním sportu, pečlivě si plní své povinnosti jak v oblasti represe tak i prevence. Každý rok zajišťují členové Sboru dobrovolných hasičů asistenční hlídky nejen při Mistrovství Evropy v autokrosu ve Štikovsé rokli, ale i na ostatních sportovních akcích ve městě.

 

Úzkou spolupráci se základními školami dokazuje sbor při pořádání tradičního Dne dětí první sobotu v červnu. Zde předvádějí své umění nejen dobrovolní a profesionální hasiči, ale presentují se i mladí hasiči.

 

S velkým zájmem veřejnosti se setkává pořádání Týdne otevřených dveří. Každým rokem navštíví areál novopacké zbrojnice téměř 800 převážně mladých lidí.